තත්පරයකින් ආරෝපණය කළ හැකි වියළි කෝෂ වර්ගයක් නිපදවීමට ඇමරිකාවේ ඉලිනොයි විශ්වවිද්‍යාලයයේ පර්යේෂකයන් පිරිසක් සමත්ව තිබේ. සාමාන්‍යය වියළි කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය වැඩිදියුණු කර මේ නව වර්ගය නිපදවා තිබේ.ව්‍යුහය වැඩි දියුණු කළේ යැයි කියා කෝෂයේ ප්‍රමාණයේ වෙනසක් සිදුවී නොමැත.මේ වියළි කෝෂ ...