දැනට ක‍්‍රියාත්මකව පවතින ඇමරිකානු සහ ජපාන සුපිරි පරිගණක වලට වඩා දෙගුණයක වේගයෙන් ක‍්‍රියා කළ හැකි නවතම සුපිරි පරිගණකයක් චීනය විසින් නිපදවා තිබේ. ටියාන්හේ-2 ලෙස නම් කර ඇති මෙහි වේගය නිල අත්හදා බැලීම් වලට පෙරදීම තත්පරයට පෙටාෆ්ලොප් 30.7ක් (ගණනය කිරීම් ...