වොල්ක්ස්වගන් යනු ලෝක ප්‍රකට ජර්මානු මෝටර් රථ නිශ්පාදකයෙකි. නට්සි ආඥාදායක ඇඩෝල්ෆ් හිට්ලර්ගේ අදහසක් අනුව, ජර්මනියේ වැඩකරන ජනයා සඳහා ලාබදායි, ඉතා පහසුවෙන් නඩත්තුකල හැකි කුඩා කාර් රථයක් නිර්මාණය කොට නිශ්පාදනය කිරීම සඳහා 1937දී වොල්ක්ස්වගන් සමාගම ඇරඹුනි. වොල්ක්ස්වගන් යන ජර්මන් නමෙහි ...