දිනේෂ් සුබසිංහ ශ්‍රී ලාංකීය ටෙලි නාට්‍ය වංශ කතාවලියේ වැඩිම ටෙලි නාට්‍ය ප්‍රමාණයක් සංගීතවත් කල වයසින් ලාබාලතම සංගීතඥයා බවට පත්වේ .ඔහු මේ වන විට සංගීතවත් කර ඇති ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රමාණය 75කි . 2003 වසරේ චන්ද්‍රරත්න මාපිටිගම මහතාගේ ‘හුම්මානේ ටෙලිනාට්‍ය සඳහා පළමු ...