ලෝකේ වයසින් අඩුම රැවුලක් ඇති තරුණිය මැයයි. මෙම තරැණීයගේ මුහුණේ අඟල් හයක් පමණ රැවුල වැවී තිබෙනව‍. මෙයාගේ නම තමයි Harnaam Kaur ඇගේ වයස අවුරුදු 25ක් පමණ වෙනවා. කුඩා කල සිටම ඇයගේ මුහුණෙහි රැවුල වැවෙන්න පටන් ගත්තා. හොරුමෝන ක්‍රියාකාරීත්වයේ වෙනසක් නිසා තමයි ...