කැන්වසයක් මත අඳින ලද ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම චිත්‍රය ‘නිදහස - සුබ සංස්කෘතියක පෙරදැක්ම’ ජාතික ප්‍රදර්ශන භූමියේ දී නිර්මාණය විණි. 2010 නොවැම්බර් 17 වැනිදා ප්‍රදර්ශනය ආරම්භයත් සමඟ ම එම චිත්‍රය නිර්මාණය කිරීම ආරම්භ කෙ‍රිණි. සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආධුනික ආචාර්ය මණ්ඩලය හා සිසුන් ...