රියදුරු රහිත (ස්වයං) මෝටර් වාහන ධාවනයේ ඉදිරි පියවරක් ලෙස පොදු ප්‍රවාහන සේවය සදහා රියදුරු රහිත කුඩා බස් රථ ධාවනය කිරීමට මේ වසර අගදී එංගලන්තය කටයුතු කරන බව වාර්තා වේ. Milton Keynes නගරයෙහි මින් පෙර ක්‍රියාත්මක කළ රියදුරු රහිත පොදු ප්‍රවාහන ...