බල්ගේරියාවේ උපතලද බාබා වන්ගා (නොස්ත‍්‍රදාමුස්) 1996 වර්ෂයේදී මියයන විට ඇයට වයස අවුරුදු 85යි. ඇය විසින් සිදුකරනු ලැබූ අනාගත අනාවැකි විශාල සංඛ්‍යාවක් ඒ ආකාරයෙන්ම සත්‍ය වූ නිසා ඇයට ලොවපුරා ඉමහත් කීරිතියක් සහ ජනප‍්‍රියත්වයක් හිමිවුණා. ඇතැමෙක් ඇය අධිමානසික හැකියාවක් ඇති සාන්තූවරියක් ...