ලෝකයේ ලොකුම පාවෙන සූර්යකෝෂ බලාගාරය නොබෝදා චීනයේ අන්හුයි ප්‍රදේශයේ දී ක්‍රියාත්මක කරවූවා. මෙගාවොට් 40ක බලයක් ජනනය කරමින්, නිවෙස් 15,000කට විදුලිය සැපයිය හැකි මෙය ඇන්හුයි ප්‍රදේශයේ කෘත්‍රිම විලක් මත ඉදිකොට තිබෙනවා. ඇන්හුයි පලාත චීනයේ ගල් අඟුරු නිපදවන ප්‍රධාන ප්‍රදේශයක් වන ...