දැනට පවතින 4G තාක්ෂණයෙන් ලැබෙන වේගය අභිබවා යා හැකි තාක්ෂණික හැකියාවකින් යුත් නවතම රැහැන් රහිත ජාලය ලෙස PCell (Personal Cell) හැඳින්විය හැකියි. මෙම තාක්ෂණික ක්‍රමවේදය සොයාගෙන ඇත්තේ Artemis නම් ආයතනය මගිනි. දැනට 4G තාක්ෂණයෙන් දත්ත සේවා සැපයීම සඳහා භාවිතා කරනු ...